Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR181 1.3.5.6 06:50 10:00

2019.03.01

2019.03.31

MR181 2.3.6 06:30 09:40

2019.04.01

2019.04.09

MR181 2.4.6 06:30 09:40

2019.04.10

2019.06.16

Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR182 1.3.5.6 10:30 14:20

2019.03.01

2019.03.31

MR182  2.3.6 10:10 14:00

2019.04.01

2019.04.09

MR182  2.4.6 10:10 14:00

2019.04.10

2019.06.16

      
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR161  2.6 07:00 09:40

2019.03.01

2019.03.31

MR161 3    06:30 09:10

2019.04.01

2019.04.17

MR161 2 14:00 15:30

2019.04.23

2019.06.16

MR161

 6

07:00 09:40

2019.04.01

2019.06.16

MR161

   1.2.3.4.5.6

14:20 16:20

2019.06.17

2019.09.08

Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR162 2.6 10:00 14:20

2019.03.01

2019.03.31

MR162  3 09:30 13:50

2019.04.01

2019.04.17

MR162  2 17:00 21:20

2019.04.23

2019.06.16

MR162  6 10:00 14:20

2019.04.01

2019.06.16

MR162 1.2.3.4.5.6 18:50 22:40

2019.06.17

2019.09.08

Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR 181 1.3.5.6 06:50 09:00

2019.03.01

2019.03.31

MR181 2.3.6 06:30 08:40

2019.04.01

2019.04.09

MR181 2.4.6 06:30 08:40

2019.04.10

2019.06.16

MR181 1.2.3.4.5.6 14:20 17:20

2019.06.17

2019.09.08

Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR182 1.3.5.6 09:20 14:20

2019.03.01

2019.03.31

MR181 2.3.6 09:00 14:00

2019.04.01

2019.04.09

MR181 2.4.6 09:00 14:00

2019.04.10

2019.06.16

MR182 1.2.3.4.5.6 18:20 22:40

2019.06.17

2019.09.08

Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR141 1 18:10 19:40

2019.03.01

2019.03.31

MR141 6 14:50 16:30

2019.03.01

2019.03.31

MR141 1.5 10:20 11:50

2019.04.01

2019.06.16

MR141 2 21:05 22:30

2019.06.17

2019.09.18

MR141 6 13:30 15:00

2019.06.17

2019.09.08

Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR142 1 20:00 21:30

2019.03.01

2019.03.30

MR142 6 22:00 23:30

2019.03.01

2019.12.31

MR142 1.5 12:20 13:50

2019.04.01

2019.06.16

MR142 2 23:00 00:30

2019.06.17

2019.09.08

MR142 6 15:30 16:50

2019.06.17

2019.09.08

Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR112 1.2.3.4 08:20 09:50 2019.06.17
MR112 5.6.7 08:20 09:50 2019.09.08
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR141 1 18:10 19:40

2019.03.01

2019.03.31

MR141 6 14:50 16:30

2019.03.01

2019.03.31

MR141 1.5 10:20 11:50

2019.04.01

2019.06.16

MR141 2 21:05 22:30

2019.06.17

2019.09.08

MR141 6 13:30 15:00

2019.06.17

2019.09.08

Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR142 1 20:00 21:30

2019.03.01

2019.03.30

MR142 6 22:00 23:30

2019.03.01

2019.12.31

MR142 1.5 12:20 13:50

2019.04.01

2019.06.16

MR142 2 23:00 00:30

2019.06.17

2019.09.08

MR142 6 15:30 16:30

2019.06.17

2019.09.08

Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR161 2.6 07:00 08:30

2019.03.01

2019.03.31

MR161 3 06:30 08:00

2019.04.01

2019.04.17

MR161 2 14:00 15:30

2019.04.23

2019.06.16

MR161 6 07:00 08:30

2019.04.01

2019.06.16

MR132 1.2.3.4.5.6.7 10:25 11:50

2019.06.17

2019.09.08

Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR162 2.6 13:00 14:20

2019.03.01

2019.03.31

MR162 3 12:30 13:50

2019.04.01

2019.04.17

MR162 2 20:00 21:20

2019.04.23

2019.06.16

MR162 6 13:00 14:20

2019.04.01

2019.06.16

MR132 1.2.3.4.5.6.7 12:20 13:50

2019.06.17

2019.09.08

Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR111 1.2.3.4 06:20 07:50 2019.06.17
MR111 5.6.7 06:20 07:50 2019.09.08
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR112 1.2.3.4 08:20 09:50 2019.06.17
MR112 5.6.7 08:20 09:50 2019.09.08