Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
OM223 даваа 06:15 08:25 2019.03.31
2019.10.26
мягмар 17:55 20:10
лхагва 06:10 08:25
пүрэв 17:55 20:10
баасан 17:55 20:10
бямба 06:10 08:25
ням 17:55 20:10
OM227 даваа 22:25 00:40
лхагва 22:45 01:00
бямба 22:55 01:10

20:30

Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
OM224 даваа 09:30 12:00 2019.03.31
2019.10.29
мягмар 21:10 23:40
лхагва 09:30 12:00
пүрэв 21:10 23:40
баасан 21:10 23:40
бямба 09:30 12:00
ням 21:10 23:40
OM227 мягмар 01:40 04:10
пүрэв 02:00 04:30
ням 02:00 04:30
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
OM301 даваа 08:40 12:50 2019.03.31 2019.10.26
мягмар 08:40 12:50
  лхагва 08:40 12:50
  пүрэв 08:40 12:50
  баасан 08:40 12:50
  бямба 08:40 12:50
  ням 08:40 12:50
OM305 пүрэв 08:40 12:50
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
OM302 даваа 14:20 17:00 2019.03.31 2019.10.26
мягмар 14:20 17:00
  лхагва 14:20 17:00
  пүрэв 14:20 17:00
  баасан 14:20 17:00
  бямба 14:20 17:00
  ням 14:20 17:00
OM306 пүрэв 14:20 17:00
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
OM501 даваа 07:45 13:40 2019.03.31      2019.10.26
мягмар 07:45 13:40
  лхагва 07:45 13:40
  баасан 07:45 13:40
бямба 07:45 13:40
ням 07:45 13:40
OM503 бямба 13:35 19:30
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
OM502 даваа 14:40 19:15 2019.03.31      2019.10.26
мягмар 14:40 19:15
  лхагва 14:40 19:15
  пүрэв 14:40 19:15
баасан 14:40 19:15
бямба 14:40 19:15
ням 14:40 19:15
OM504 бямба 20:30 01:05
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
OM297 мягмар 06:25 10:55 2019.03.31        2019.10.26
лхагва 12:50 17:20
  пүрэв 06:25 10:55
  баасан 06:25 10:55
ням 06:25 10:55
 OM2971 даваа 13:00 17:30
бямба 11:20 15:45
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
OM298 мягмар 12:05 16:45 2019.03.31        2019.10.26
лхавга 18:20 23:00
пүрэв 12:05 16:45
баасан 12:05 16:45
  ням 12:05 16:45
OM2972 даваа 18:30 23:10
бямба 16:45 21:20
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
OM135 пүрэв 09:15 10:55 2019.03.31  2019.10.26
  ням 09:15 10:55
OM131 мягмар 07:30 09:10
баасан 07:30 09:10
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
OM136 пүрэв 19:40 06:55 2019.03.31      2019.10.26
  ням 19:35 06:50
OM132 мягмар 20:35 07:50
баасан 20:35 07:50
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
OM135 пүрэв 11:55 13:35 2019.03.31
ням 11:55 13:35 2019.10.26
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
OM136 пүрэв 14:55 18:30 2019.03.31
ням 14:55 18:20 2019.10.26
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
OM135 лхагва 09:15 13:35 2019.03.31
  ням 09:15 13:35 2019.10.26
OM133 баасан 11:05 13:35
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
OM136 лхагва 14:30 06:55 2019.03.31
  бямба 14:30 06:50 2019.10.26
OM134 баасан 14:55 04:30
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
TK343 мягмар 11:05 17:25 2019.03.31      2019.10.26
  пүрэв 11:05 17:25
  бямба 11:05 17:25
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
TK342 даваа 19:10 10:05 2019.03.31        2019.10.26
  лхагва 19:10 10:05
  баасан 19:10 10:05
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MO

даваа

лхавга

баасан

12:30 14:00

2019.03.31

2019.10.26

Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MO

даваа

лхагва

баасан

15:00 18:50

2019.03.31

2019.10.26

Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MO

даваа

баасан

19:30 20:00

2019.03.31

2019.10.26

Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MO

даваа

баасан

21:00 23:30

2019.03.31

2019.10.26